درب اتوماتیک لولایی

مخصوص کلیه درب های لولایی موجود

درب اتوماتیک لولایی

درب اتوماتیک لولایی مدل های مختلفی بمانند اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و پاور اسیست ( مصرف انرژی بسیار کم) میباشد

اپراتور تمام اتوماتیک سوئینگ بدون محدودیت نصب در روی تمامی در های لولایی نصب و

نقش خوبی ایفا میکند و بدون محدودیت تردد میباشد این اپراتور  یا همان اپراتور سوئینگ

مکانیزمی بسیار نزدیک به آرام بندها دارد ولی اپراتور تمام اتوماتیک سوئینگ بمانند

تمامی دربهای اتوماتیک با برق کارمی کنند و دارای چشمی و موتور و مرکز کنترل و

فقل الکترو مکانیکال و بازوی متحرک می باشد، نسل جدید این اپراتور ها بسیار هوشمند و قابلیت نصب در تمامی درب را دارد  .

درب اتوماتیک سوئینگ

درب اتوماتیک لولایی
نمونه درب سوئینگ