درب اتوماتیک مثلثی

جذاب و کنج نشین

درب اتوماتیک مثلثی

درب اتوماتیک مثلثی مکانیزمی به مانند درب اتوماتیک اسلایدینگ دارامی باشد و از اپراتورهای اسلایدینگ استفاده می شود

ولی متعلقات مکانیکی این اپراتور و ریل سیستم بمانند یک عدد ۸ فارسی برهم عمود میباشد و

زاویه هندسی را ایجاد می کنند،در این سیستم ۲ لت ثابت و ۲ لت متحرک می باشد که

جهت دهنه های خاص تولید می گردد و لتهای متحرک قائم برهم حرکت می کند جهت

بازشو بیشتر ،درب مثلثی را بصورتی دیگر هم توصیف می شود ۲ عدد درب اسلایدینگ تک لت که

به صورت قائم نصب می گردد ولی عامل متحرک این ۲ درب اتوماتیک با یک اپراتور می باشد که بوسیله

تسمه مخصوص و هرزگردها به موتور وصل میگردد.

درب اتوماتیک کنج نشین

درب اتوماتیک مثلثی
نمونه درب اتوماتیک شیشه ای کنج نشین